top of page

10 JAAR KINDERBOERDERIJ IN WAMEL:

EEN HISTORISCH OVERZICHT, 

Opgesteld in 2010 door Jan van der Cruijsen (secretaris ”Stichting Kinderboerderij de Grote Gemeente” Wamel).

 

De bouw van een kinderboerderij stond in eerste instantie gepland in Beneden Leeuwen, maar door planologische problemen bleek dat niet mogelijk.

In het begin van de negentiger jaren werd het voormalig Wit-Gele-Kruisgebouw in de Lakenstraat door de gemeente West Maas en Waal voor een schappelijke prijs verkocht aan Stichting De Driestroom met de bedoeling dat de stichting op het naastgelegen terrein in het park een kinderboerderij zou starten.

Het gebouw werd aangepast zodat de houtbewerkingsgroep van De Strang uit Beneden-Leeuwen met haar werkzaamheden kon beginnen.

Aangezien over de bouw van een kinderboerderij nauwelijks nog werd gesproken, besloot carnavalsvereniging ”De Oude Gierpont” in 1995 een ludieke stunt uit te halen. De hele carnavalsvereniging, onder leiding van Prins Marcel den Urste gezeten op een kameel, toog richting Lakenstraat om voor het pand van De Strang te demonstreren met de bedoeling de bouw van de boerderij in een stroomversnelling te brengen. De optocht werd muzikaal begeleid door hofkapel De Kurketrekkers en trok veel belangstelling.

Omdat voor de bouw van de boerderij een groot bedrag moest worden neergeteld dat voornamelijk bijeen gebracht zou moeten worden door fondsen, bedrijven en particulieren, werd er een stichting in het leven geroepen. Deze stichting moest voor de benodigde gelden, de bouw en het beheer van de kinderboerderij gaan zorgen.

Op verzoek van de gemeente werd in oktober 1997 onze stichting opgericht. De bestuurssamenstelling bestond uit Hans Janssen en Jan van der Cruijsen namens de carnavalsvereniging, Trix de Lorijn namens de ouders van mensen met een verstandelijke beperking, Leo Kros namens De Driestroom en Piet van Abeelen uit hoofde van zijn functie bij de gemeente West Maas en Waal. In een later stadium werd het bestuur uitgebreid met Jan Vervoort en Harrie van Echteld.

 

Met groot enthousiasme startten we ons werk en gingen met de nodige voortvarendheid aan de slag. Alles werd in het werk gesteld om het project zo snel mogelijk van de grond te krijgen en we lieten geen middel onbeproefd om dat doel ook daadwerkelijk te realiseren.

Ons initiatief werd door de gemeente uiteraard van harte toegejuicht en met een kleine aanpassing van het bestemmingsplan konden we beginnen. Van de gemeente kregen we de grond in bruikleen en een bijdrage van f. 150.000,- in de investering. De totale kosten van de bouw zouden uitkomen op een bedrag van ruim f. 300.000,--.

Door het aanboren van diverse fondsen en de bijdragen van bedrijven en particulieren kon met de bouw worden gestart. Om de duurzaamheid zoveel mogelijk te waarborgen hebben wij er bewust voor gekozen om deugdelijke, hoogwaardige materialen te gebruiken.

In de zomer van 2000 was de bouw voltooid en werden de eerste dieren aangeschaft.

Op 20 september 2000 volgde de officiële opening door voormalig wethouder Hans van Zwam.

In de loop der jaren heeft er enkele keren uitbreiding van het terrein en gebouwen plaatsgevonden. Zo werd een stal gebouwd voor de ezels, pony’s en de sierkippen en in 2007 kon de hooiberg worden gerealiseerd. Voor zover mogelijk werden alle daaraan verbonden werkzaamheden uitgevoerd door een groot aantal vrijwilligers.

Nu, na ruim 10 jaar, kan worden gesteld dat de doelstellingen die wij als bestuur voor ogen hadden, ruimschoots zijn bereikt. Jaarlijks wordt de boerderij bezocht door ruim 12.000 belangstellenden, uit ons eigen dorp, maar ook van ver daarbuiten. Het zijn vooral peuters, kleuters, schoolkinderen en vele ouderen, die onze boerderij individueel of in school- of groepsverband bezoeken.

Onze kinderboerderij onderscheidt zich op een bijzondere wijze van andere kinderboerderijen. Mensen met een verstandelijke beperking dragen, onder leiding van dagcentrum Lakenstraat Wamel, op de doordeweekse dagen zorg voor het beheer van de boerderij. Dit wordt ondersteund met vrijwilligers, die de eerste 3 jaar onder leiding van de beheerder Jan Vervoort, ook in de weekenden voor de dieren zorgden. Daarna ging het beheer over naar het beheerdersduo Wim van Rossum en Jan Koolhout.

De hulp van een groot aantal vrijwilligers is van onschatbare waarde. Zo zijn er binnen de vrijwilligersgroep mensen die de activiteiten bij speciale gelegenheden voorbereiden. Bijvoorbeeld bij de jaarlijkse Jongdierendag en de Kerstviering op de kinderboerderij.

Ook de educatieve ruimte op de bovenverdieping wordt steeds intensiever gebruikt. Er worden onder andere lessen gegeven waarbij de kinderen leren dat het dier een belangrijke plaats inneemt in onze leefomgeving. De leerlingen worden betrokken bij het leerprogramma door middel van lesbrieven bij klassikale excursies van de elf West Maas en Waalse basisscholen, scholen uit de Bommelerwaard, Betuwe en Overbetuwe.

Wij zijn er, gezien het enthousiasme onder de West Maas en Waalse bevolking, van overtuigd, dat het initiatief voor de bouw en exploitatie van dit belangrijke project in onze gemeente erg belangrijke is. Het is naast al het mooie, dat we in onze gemeente en in de regio al hebben, een uitbreiding van een stuk welzijn in onze woonomgeving waarmee we heel zuinig moeten omspringen.

Om dit alles tot stand te kunnen brengen was veel inspanning en overtuigingskracht nodig, maar het draaiend houden en de verdere exploitatie vragen ook een goede en verstandige aanpak.

Onze grootste wens is, dat onze kinderboerderij in de huidige toestand en zijn mogelijk toekomstige uitbreidingen, verschoond mag blijven van vandalisme en velen tot vreugde mag blijven.

bottom of page